Politiattest.

 

Alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.  Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene eller ikke.  Både trenere, instruktører, lagledere vil således være omfattet av denne ordningen.  Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk, men for de mellom 15 og 18 år, må det vedlegges en fullmakt fra foresatte.  Personer under 18 år kan således ikke søke elektronisk, men må sende søknaden per post. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger behov for politiattest.   Denne bekreftelsen kan fås ved henvendelse til Svømmegruppa.   Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt til søkeren selv.  Når politiattesten er mottatt, skal denne fremvises for hovedtrener.  Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen.   Selve attesten beholdes av søkeren.  Ifølge reglementet skal attesten normalt fornyes hvert tredje år, men dette har ikke fungert i praksis.  Så lenge det ikke foreligger noen avklaring på fremtidig praksis, vil attestene være gyldig uavhengig om de er eldre enn tre år.    

 

Lenke til søknadsskjema:

(https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/klubbguiden/politiattest/soknadbm.pdf )